Linka 199

Zdroj: www.dotacni.info

nejčastější zdroje článků

Vyškov | Dotace EU

Pobočka Cyrrus Advisory ve Vyškově, Křečkovicích. Adresa, mapa a popis cesty k nám. Kontaktujte vedoucího pobočky Mgr. et Mgr. Radomíra Věntuse.

Zdroj: www.dotacni.info

Dotace na individuální účel - jednorázové akce

Kromě dotačních programů je možné žádat o poskytnutí dotace i na jiný účel, který si žadatel stanoví sám v žádosti o dotaci.

Zdroj: www.dotacni.info

OP ŽP Výzva č. 46 Specifický cíl: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Dotace na zpracování analýz odtokových poměrů a návrh vhodných protipovodňových opatření. Oprávněnými žadateli jsou podniky

Zdroj: www.dotacni.info

Výzva Památky a zdraví - Nadace Občanského fóra

Dotace je poskytována na záchranu kulturních památek v České republice. Projekt musí přispět ke zlepšení prostředí a životních

Zdroj: www.dotacni.info

Dotace z Fondu hejtmana pro Plzeňský kraj 2017 | Dotace EU

Mimoprogramová dotace, kterou lze využít ve výjimečných případech, kdy nebylo možné využit dotaci z jiných dotačních programů

Zdroj: www.dotacni.info

Programu obnovy venkova Vysočiny

Dotace na projekty k podpoře obyvatel venkova a samospráv obcí za účelem realizace jejich snahy o harmonický a zdravý rozvoj

Zdroj: www.dotacni.info

Program jednorázové akce v oblasti mládeže a sporu ve Zlínském kraji | Dotace EU

Zlínský kraj vydal výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu, které svým

Zdroj: www.dotacni.info

Středočeský kraj Podpora primární prevence | Dotace EU

Podpora programů zaměřených na prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, které pomáhají řešit problémy v oblasti výskytu

Zdroj: www.dotacni.info

Státní fond kinematografie - Podpora digitalizace kin

Cílem podpory je zachování maximálního počtu kin prostřednictvím digitalizace - podpora projektů digitalizace kin dle standardu DCI.

Zdroj: www.dotacni.info

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích 2014-2020 | Dotace EU

Dotace na podporu hospodaření v lesích mohou získat vlastníci lesa nebo osoby, na které se podle zvláštního právního předpisu

Zdroj: www.dotacni.info

OTEVŘENÝ SVĚT 2015 - 1.B Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech

Cílem této oblasti je podpora jazykového vzdělávání žáků, rozvoj komunikačních schopností a navazování nových vrstevnických

Zdroj: www.dotacni.info

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji | Dotace EU

Dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Podporovány budou

Zdroj: www.dotacni.info

MZe ČR Podpora vybudování kapkové závlahy | Dotace EU

Dotace Ministerstva zemědělství na vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, která slouží

Zdroj: www.dotacni.info

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol | Dotace EU

Dotace právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy zapsané ve školském

Zdroj: www.dotacni.info

Výzva Opomíjené památky – Nadace Občanského fóra | Dotace EU

Dotace je poskytována na záchranu opomíjených památek v České republice. Příjem žádostí: Žádosti lze předkládat od 1. 5.

Zdroj: www.dotacni.info

Výzva pro předkládání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2015 - 2016

Dotace na podporu mobility pracovníků, napomáhající uskutečnění projektů v oblasti výzkumu a vývoje s mezinárodní spoluprací mohou

Zdroj: www.dotacni.info

Aktuální výzvy | Dotace EU | Page 2

Zde naleznete všechny aktuální výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Zdroj: www.dotacni.info

Program restaurování movitých kulturních památek | Dotace EU

Ministerstvo kultury vyzvalo vlastníky kulturních památek k podávání žádostí o zařazení do programu, ve kterém je možné získat

Zdroj: www.dotacni.info

Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji Příspěvek na dojíždění | Dotace EU

Dotace školám v Ústeckém kraji k vyplácení příspěvku dojíždějícím žákům, kteří z trvalého bydliště do školy musí urazit

Zdroj: www.dotacni.info

Výzva Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje | Dotace EU

Dotace je poskytována na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Ústeckého kraje. Příjem

Zdroj: www.dotacni.info

Podprogram 1.2. - Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje

Dotace na realizaci letních táborů a soustředění pro mladé hasiče, na práci s dětmi a mládeží včetně hasičských soutěží

Zdroj: www.dotacni.info

Příspěvky na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v Karlovarském kraji | Dotace EU

Dotace na opatření na ochranu před povodněmi v rámci Karlovarského kraje. Žádosti mohou podávat obce, kraje, neziskové organizace nebo

Zdroj: www.dotacni.info

Příspěvek na činnost, akce a projekty spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje | Dotace EU

Olomoucký kraj vyhlásil výzvu pro rok 2015 podporující činnost, akce, projekty spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje.

Zdroj: www.dotacni.info

MZe Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků | Dotace EU

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu, která by měla částečně kompenzovat újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním

Zdroj: www.dotacni.info

Nadace ČEZ - Stromy

Nadace ČEZ vyhlašuje 1. kolo grantového řízení Stromy pro rok 2016. Grantové řízení se zaměřuje na zlepšení životního

Zdroj: www.dotacni.info

Aktuální výzvy | Dotace EU | Page 3

Zde naleznete všechny aktuální výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Zdroj: www.dotacni.info

OP ŽP - 11. výzva, PO 4, SC 4.2 Posílit biodiverzitu

Dotaci mohou získat způsobilí žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na posílení biodiverzity. Celková alokace programu je 189 mil.

Zdroj: www.dotacni.info

OP Zaměstnanost Výzva č. 7, Podpora procesů ve službách (průběžná výzva pro kraje)

Dotace na zvýšení kvality a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb

Zdroj: www.dotacni.info

Aktuální výzvy | Dotace EU | Page 4

Zde naleznete všechny aktuální výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Zdroj: www.dotacni.info

MZe Program 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací | Dotace EU

Dotace na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů, výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění

Zdroj: www.dotacni.info

OPPI Rozvoj

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na pořízení nových technologických zařízení s vyššími

Zdroj: www.dotacni.info

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje | Dotace EU

Cílem programu a poskytnutí dotace je systematická podpora plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. Příjem

Zdroj: www.dotacni.info

OP Rybářství 2.1. Inovace | Dotace EU

Podpora na projekty Inovace je zaměřena na zvýšení konkurence schopnosti akvakultury v produkční i zpracovatelské oblasti stimulací

Zdroj: www.dotacni.info

Fond vzdělávání - Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Program poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých

Zdroj: www.dotacni.info

Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí | Dotace EU

Částečná úhrada nájmu výstavní plochy bez vybavení subjektů účastnících se české národní expozice organizované pod gescí Ministerstva zemědělství v období od 31.8.2013 do 29.8.2014.

Zdroj: www.dotacni.info

Podpora zdravotně znevýhodněných občanů města Plzně | Dotace EU

Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru sociálních služeb MMP informuje, že je možné podat žádost o poskytnutí

Zdroj: www.dotacni.info

Aktuální výzvy | Dotace EU | Page 5

Zde naleznete všechny aktuální výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Zdroj: www.dotacni.info

OP Zaměstnanost Systémové projekty realizované MPSV a ÚP ČR | Dotace EU

Dotace je zaměřena na sociální začleňování a boj s chudobou, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a

Zdroj: www.dotacni.info

OP Zaměstnanost Výzva pro systémové projekty realizované MPSV - soc. podnikání

Dotace je zaměřena na sociální začleňování a boj s chudobou, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a

Zdroj: www.dotacni.info

Neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky města Zlína na akce/projekty | Dotace EU

Dotace na spolufinancování neziskových akcí, projektů, činností v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb,

Zdroj: www.dotacni.info

OP Technická pomoc - Výzva č.1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na podporu řízení a koordinaci Dohody o

Zdroj: www.dotacni.info

OP Technická pomoc - Výzva č.2 Jednotný monitorovací systém

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na zabezpečení jednotného monitorovacího systému na

Zdroj: www.dotacni.info

Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji | Dotace EU

Dotace na rozvoj a bezpečnost cyklodopravy a cykloturistiky v Královéhradeckém kraji lze čerpat až do výše 4 000 000 Kč na jeden

Zdroj: www.dotacni.info

Mezinárodní Visegrádský fond - Standardní granty

Posláním Visegrádského fondu je přispívat k prohloubení spolupráce mezi tzv. Zeměmi V4 (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Vzájemné

Zdroj: www.dotacni.info

Dotace pro nestátní neziskové organizace 2016

Dotace se poskytují na realizaci projektů NNO, které přispívají k naplňování cílů státní politiky, vyplývajících především

Zdroj: www.dotacni.info

EUROSTARS 2 - podpora výzkumu a vývoje MSP

Program EUROSTARS 2 poskytuje v programovém období 2014 – 2020 podporu pro mezinárodní spolupráci malých a středních podniků se

Zdroj: www.dotacni.info

Aktuální výzvy | Dotace EU | Page 6

Zde naleznete všechny aktuální výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Zdroj: www.dotacni.info

Senior Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Finanční příspěvek na pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života

Zdroj: www.dotacni.info

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví | Dotace EU

Dotace se poskytují na ochranu sbírek, expozic a depozitářů, muzeí, galerií a památkových objektů v České republice. Příjem

Zdroj: www.dotacni.info

Dotační program "Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2014/2015"

Dotace na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2018 mohou získat právnické osoby vykonávající

Zdroj: www.dotacni.info

Dotace pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji

Dotace na pořízení budov, staveb, strojů, nákup pozemku mohou získat fyzické osoby s trvalým pobytem na území Jihomoravského

Zdroj: www.dotacni.info

Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů | Dotace EU

Dotace na podporu kulturních a uměleckých projektů pro oživení kulturního dění v Plzeňském kraji mohou získat právnické osoby,

Zdroj: www.dotacni.info

Účelová dotace na obnovu nemovité kulturní památky v městě Plzni | Dotace EU

Účelovou dotaci na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky mohou čerpat fyzické nebo právnické osoby,

Zdroj: www.dotacni.info

Podpora restrukturalizace ovocných sadů | Dotace EU

Účelem podpory restrukturalizace ovocných sadů je nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce.

Zdroj: www.dotacni.info

Aktuální výzvy | Dotace EU | Page 8

Zde naleznete všechny aktuální výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Zdroj: www.dotacni.info

Aktuální výzvy | Dotace EU | Page 9

Zde naleznete všechny aktuální výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Zdroj: www.dotacni.info

Aktuální výzvy | Dotace EU | Page 10

Zde naleznete všechny aktuální výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Zdroj: www.dotacni.info

Aktuální výzvy | Dotace EU | Page 7

Zde naleznete všechny aktuální výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Zdroj: www.dotacni.info

Aktuální výzvy | Dotace EU | Page 32

Zde naleznete všechny aktuální výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Zdroj: www.dotacni.info

Aktuální výzvy | Dotace EU | Page 27

Zde naleznete všechny aktuální výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Zdroj: www.dotacni.info

Aktuální výzvy | Dotace EU | Page 28

Zde naleznete všechny aktuální výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Zdroj: www.dotacni.info

Aktuální výzvy | Dotace EU | Page 29

Zde naleznete všechny aktuální výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Zdroj: www.dotacni.info

Aktuální výzvy | Dotace EU | Page 30

Zde naleznete všechny aktuální výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Zdroj: www.dotacni.info

Aktuální výzvy | Dotace EU | Page 31

Zde naleznete všechny aktuální výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Zdroj: www.dotacni.info

Aktuální výzvy | Dotace EU | Page 33

Zde naleznete všechny aktuální výzvy k předkládání žádostí o dotace.

Zdroj: www.dotacni.info

Výzva do programu Eko-energie

Tato výzva do programu EKO-ENERGIE naplňuje cíl stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a

Zdroj: www.dotacni.info

Územní systém ekologické stability (ÚSES) | Dotace EU

Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Zdroj: www.dotacni.info

Biocentra | Dotace EU

Část krajiny, která svou velikostí a příhodným stavem ekologických podmínek umožňuje existenci přirozených společenstev -

Zdroj: www.dotacni.info

XLIX. a L. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci PO 3 a 6 | Dotace EU

Dotace na využívání obnovitelných zdrojů energie, větrné elektrárny spolu s dotacemi na úpravu parků a výstavbu zeleně mohou

Zdroj: www.dotacni.info

Město Otrokovice může žádat o dotace | Dotace EU

Město Otrokovice má od 13. listopadu 2013 příležitost podat žádost o dotaci a zvýšit tak atraktivitu svého centra, zajistit kvalitní a

Zdroj: www.dotacni.info

Výzva ROP SM 48/2013 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5000 obyvatel | Dotace EU

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlašuje výzvu pro město Otrokovice, které může reagovat podáním žádosti o

Zdroj: www.dotacni.info

Dotace na modernizaci silnic pro Olomoucký a Zlínský kraj | Dotace EU

Olomoucký a Zlínský kraj má jedinečnou možnost reagovat na výzvu od Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava a zvýšit tak

Zdroj: www.dotacni.info

Výzva ROP SM 48/2013 1.1.1 Silnic II. a III. třídy | Dotace EU

Kraje regionu soudržnosti Střední Morava mohou žádat o dotace na rekonstrukci a modernizaci silnic, výstavbu kruhových objezdů a

Zdroj: www.dotacni.info

Dotace na cestovní ruch - Jihozápad

V rámci operačního programu ROP Jihozápad je od 1. 11. 2013 vyhlášená výzva na téma Cestovní ruch a kulturní dědictví. Výzva je

Zdroj: www.dotacni.info