Linka 199

SC Breda & Weinstein — Česká komora Architektů

Společenské centrum Breda & Weinstein – rekonstrukce a dostavba bývalého pivovaru, Opava – Stavba roku 2013

Zdroj: www.cka.cz

Územní studie Jihlava, I. etapa, Lokalita Havlíčkova - soutěž - 3. místo — Česká komora Architektů

Nejvýznamnějšímu místu lokality dominují dopravní plochy a čtvrtina tohoto prostoru je dokonce nechána ladem. Tyto faktory vytváří významné bariéry pro prostupnost území pasantů, což nejvíce brání využití kulturně-společenského potenciálu místa. Návrh kruhové křižovatky redukuje dopravní plochy a umožňuje snazší průchod lokalitou pěšími. Předpolí DKO je vyčištěno a dlážděním vytvořeno prodloužení foyer. Dům kultury novým náměstím získává důstojný předprostor, který zde doposud chyběl. Lze zde konat rozličné akce. Oproti rovnému náměstí severní část reaguje na morfologii terénu a je řešena parkovou úpravou, která návštěvníkům dovoluje vydechnout. Vzniká zde také retenční potenciál pro řešenou lokalitu. Pod plochou náměstí je možné realizovat podzemní parkoviště s kapacitou až 55 stání, případně méně dle skutečné potřeby místních institucí. Jižní strana náměstí je dokončena novou uliční frontou, která sceluje prostor a dotváří nynější blokovou zástavbu. Část východní strany Havlíčkovy ulice je doplněna stromořadím a chodci jsou směrováni blíže domům a dále od vozovky. Ulici je tak možné lépe užívat. Vznikají odpočinkové plochy u zastávky MHD.

Zdroj: www.cka.cz

Nádražní – Městská třída (Žďár nad Sázavou) - soutěž — Česká komora Architektů

Řešený veřejný prostor, kterým je spojnice náměstí s nádražím, je tvořen směsicí území různých kvalit a typologických druhů. Čím více se přibližujeme k náměstí, tím vyšší je koncentrace aktivit, a tím kratší jsou vnímané vzdálenosti. Aby městská třída dostála svému názvu, je třeba vrátit lidské měřítko tam, kde chybí, a dále ho podporovat tam, kde se již nalézá. Je třeba napravit omyly Athénské charty a soustředit se na opravdové hodnoty - člověka, kvalitu prostoru, obytnost… Zkraťme vzdálenosti, koncentrujme aktivity, stavme lepší město! Součástí řešené lokality je i dopravní terminál, který doplňujeme o bike and ride stanoviště. Stávající síť cyklostezek je doplněna na městskou třídu. Zároveň navrhujeme rozšířit spektrum uživatelů cyklostezek systémem půjčování kol a elektrokol. Klíčové stanice pro výpůjčky doporučujeme krom nádraží umístit na náměstí, u sportovního areálu, u zámku a při Pilské nádrži. Navržený městský mobiliář svým tvaroslovím odkazuje na žďárskou strojírenskou tradici. I. Etapa Nádražní ulice v blízkosti náměstí Republiky tvoří hodnotné místo centrální oblasti města. Koncentrace aktivit je zde vysoká, avšak zásadní nedostatky tkví v městském mobiliáři a površích komunikace. Navržený profil komunikace není výškově členěn - celá šířka ulice bude primárně určena chodcům, ale střední část komunikace umožní servisní / pohotovostní pojíždění vozidel. II. Etapa Na rozhraní vnitřního rostlého města a rozvolněné zástavby se nachází park U Ivana. Ten tvoří pomyslný vstup do části města s dominancí pěších a měl by být s touto částí adekvátně propojen. Odstranění keřů při kraji parku a propojení s východní částí parku vychází vstříc pěším. Památník obětem 1. světové války se tak lépe zapojuje do triptychu pomníků v parku. Pro volné prostranství je navržena stavba občanského vybavení, která doplňuje stávající zástavbu. III. Etapa Prostor III. Etapy vykazuje největší nedostatky z pohledu obytnosti urbánního prostředí, neboť je primárně komponována pro potřeby řidiče. Má-li mít smysl jít tři sta metrů po chodníku, je třeba nabídnout možnosti interakce a zkrátit tak vnímané vzdálenosti. Navrhujeme přesun chodníku blíže k obchodnímu centru, aby chodec mohl projít kolem výlohy / letní zahrádky. Stávající chodník lze pak využít pro novou cyklostezku. Nádražní ulici vymezenou dvěma kruhovými křižovatkami navrhujeme osázet dvouřadou klenovou alejí, která nahradí stávající nepravidelně vysázené břízy (významný alergen). Mohutné a rychle rostoucí stromy podtrhnou lineární kompozici široké ulice a přidají nový hodnotný prvek. Předprostor bytových domů (ve vlastnictví města) navrhujeme převést na vlastníky bytových domů a participovat při iniciaci vzniku zahrádek. Vytvořený semiprivátní prostor pomáhá dotvářet identitu místa a reprezentuje obyvatele domu - vždyť bydlí na hlavní městské třídě! IV. Etapa Prostor vlakového a autobusového nádraží tvoří klíčový dopravní uzel. Pro mnoho návštěvníků je vstupní branou a vytváří první dojem o městě. Dominují zde bezbřehé plochy zastávek autobusů. Polovina z nich je ve špičce využita maximálně dvěma linkami za hodinu, a tak se zde nabízí redukce dopravních ploch ve prospěch pěších. Před drážní halu navrhujeme umístit piazzetu po stranách doplněnou o odpočinkové plochy se vzrostlou zelení a přirozenou koncentraci lidí v blízkosti dopravního terminálu posílit umístěním kryté tržnice s čerstvými potravinami. Dopravní terminál doplňujeme o parkovací věž na kola jako jedno z výchozích míst pro stanoviště bike and ride.

Zdroj: www.cka.cz

BB Centrum - budova G, Praha — Česká komora Architektů

Administrativní budova s komerčním parterem. Uliční průčelí domu je třípodlažní a navýšené o dvě patra ustupující do dvora. Kopíruje tak postupné zvyšování okolních budov směrem k magistrále a svým tvarem uzavírá michelský blok s jasně rozděleným veřejným a soukromým. Městotvorné je i rozdělení funkcí, stejné jako u okolních objektů. Na delší straně budovy vzniklo ustoupením parteru kryté loubí se zastávkou MHD, obě přilehlé ulice dostaly nové stromořadí. Variantně lze jednoduchými úpravami vytvořit druhou vstupní halu a dům může být rozdělen na dva samostatné celky. Ploché střechy jsou lemované zelení ve velkoobjemových květnících, je zde i terasa. To vše přináší přírodní prvek do kanceláří a hraje roli ve výrazu domu. Ve vnitřním dvoře je zahrada se vzrostlou zelení určená pro zaměstnance a návštěvníky, přístup do ní je kontrolovaný. Fasády do ulic jsou pojednány výrazněji a výpravněji než ve dvorní části. Pásová okna jsou na celém objektu typově stejná, řešení parapetů je odlišné. Uliční parter je kombinací prosklených ploch a pohledového betonu s temně rudým barevným nátěrem, betonové pilíře v přízemí vymezující podloubí mají podobu kónických hranolů.

Zdroj: www.cka.cz

Interiér multifunkční haly Forum Karlín, Praha — Česká komora Architektů

Koncept interiéru reflektuje atmosféru současného Karlína – místa, kde je industriální minulost stále cítit, zatímco ožívá novým životem současných kancelářských budov i výstavních prostorů. Multifunkční sál nabízí možnost uspořádání velkých koncertů, plesů, banketů či divadelních představení, stejně jako intimnějších akcí. Každé ze tří podlaží hlavního sálu má vlastní lobby s odlišnou náladou. Vstupní lobby s šatnami a toaletami je tříramenným atypickým schodištěm propojeno s ostatními dvěma úrovněmi. Suterénní lobby nabízí dva bary a shromažďovací prostor pro velké akce. Za podiem jsou obslužné místnosti – šatny, přestavitelné na přednáškové sály, místnosti pro catering, kanceláře. Industriální hrubost je odražena v materiálech a detailech interiéru – betonové sloupy nosné konstrukce, pohledový beton hlavního schodiště, obklady stěn ze surové oceli. To je kombinováno s jemnými detaily interiéru v barech, atypových dveří, ocelového schodiště či zrcadly v posledním podlaží. Povrch parketu v hlavním sále je z přírodního dubu. Barevné schéma celého interiéru odpovídá potřebám produkce, pro kterou je tmavý prostor nutností. Barevnost se neomezuje na černou barvu – šedé odstíny se směrem nahoru zesvětlují. Monochromatická barevná škála je v plochách i v grafice oživena žlutou barvou.

Zdroj: www.cka.cz

Pavilon T - Výstaviště, České Budějovice — Česká komora Architektů

Nový výstavní pavilon je umístěn v severní části areálu českobudějovického výstaviště. Multifunkční pavilon slouží zároveň jako monumentální vstupní brána do areálu, je vstupním koridorem rozdělen na dvě haly T1 a T2. Má ortogonální půdorys, do něhož z jihu zasahuje kruhová výseč kopírující stávající komunikaci kruhového objezdu pavilonu Z. V příčném řezu má pavilon tvar půl-elipsy odsazené kolmo od terénu, jejíž výška roste směrem ke středu půdorysu. Podélný řez objektu tvoří od země odsazený oblouk. Hlavní vstupy do obou hal jsou ze zastřešeného koridoru, kterým se od hlavní brány až ke stávajícímu pavilonu Z táhne pás membrán spojující oba pavilony opticky i funkčně. Nosná konstrukce pavilonu je tvořena systémem dřevěných lepených vazníků. Jednotlivé vazníky jsou posazeny na zvýšených betonových patkách a sloupech. Severní fasádu tvoří celistvý plášť, který je přerušený jen pásem oken. Jižní fasáda je v místě vykrojení prosklená. Nad touto fasádou jsou zvenčí umístěny membrány pnuté na ocelové konstrukci v mírném odsazení sloužící jako zastínění. Východní fasáda ve tvaru evokujícím turbínu, respektive její výseč, je tvořena oblým přesahem střechy, skládaným kovovým pláštěm z profilovaných plechů s kruhovými otvory a předsazenými membránami. Ty jsou vypnuty na ocelových lanech v podobě lopatek turbíny a mají stínící funkci. Západní fasáda je pojednána funkčně, je tvořena skládaným kovovým pláštěm z profilovaných plechů s podlouhlým okenním otvorem obdélníkového tvaru, který ve středu přechází do posuvných vrat. Prostor pavilonu je možno využít i pro společenské akce nebo pro sportovní účely. Je možné jej dále dělit pomocí posuvných nafukovacích dělících příček. Nad vstupní částí větší haly T1 s pokladnou a mobilní šatnou je vestavěna prosklená galerie s jednacími salonky. Podél celé severní fasády se táhne pás technologie a veškerého zázemí pavilonu. Hala T2 má při menších rozměrech stejné vlastnosti jako T1.

Zdroj: www.cka.cz

Provozní areál Povodí Vltavy, České Budějovice — Česká komora Architektů

Uzavřený komplex rekonstruovaných i nových budov splňující požadavky soudobého průmyslového provozu. U řeky v sousedství cyklostezky stojí nová administrativní budova s hlavní vrátnicí, u silnice opravárenská hala s jeřábovou dráhou a navazující dílny. Obě části závodu jsou od sebe odděleny vzrostlou zelení. Areál Povodí výrazně zkvalitnil původní neutěšený stav včetně rozšíření zelených ploch a doplnění nové pěší komunikace. Tvar a velikost domů reagují na přirozený tvar pozemku a kopírují jeho hranice. Objekty jsou vůči sobě osazeny tak, aby vytvářely diferencované prostředí vně a uvnitř území a vytvářejí clonu, která pohledově a funkčně odděluje průmyslový areál od hlavních komunikačních os. Administrativní dvoupodlažní budova obdélného tvaru svým tvaroslovím a použitím tradičních materiálů - dřevo, beton, sklo a ocelové konstrukce zastiňujících plachet - evokuje propojení hlavní činnosti závodu s vodou a stavbami na vodních tocích. Dominantní stěna s dřevěným obkladem a proraženými okenními otvory působí zároveň jako součást protipovodňové ochrany. Na ni je navázána prosklená část, zastíněná systémem předsazených nezávislých plachet a ukončená železobetonovou lomenicí.

Zdroj: www.cka.cz

Dopravně obchodní centrum Mercury, České Budějovice — Česká komora Architektů

Nový objekt propojující českobudějovické autobusového nádraží s nákupním centrem do jediného funkčního celku, s nástupišti na střeše a zároveň přímým napojením podchodem na vlakové nádraží. Urbanismus blokového charakteru vyžadoval scelení porušené struktury místa, parcely v okolí byly zastavovány postupně a jsou odrazem různých stylů. Navazující průmyslová zóna nemá již tak jasnou urbanistickou koncepci. Architektura je určena monoblokem a tvořena vylehčenými prvky na těžké základně. Synergie dopravy integruje pěší provoz, automobily, autobusy, vlaky i spojení z letiště. Z pohledu architektury se jedná o spojení dvou hlavních funkcí - dopravní a obchodní. Hlavní pěší komunikace jsou umístěny uvnitř budovy, vnějšek je vymezen autobusové dopravě, zásobování, vjezdům do podzemního parkování a únikovým požárním koridorům. Jedná se o složitý organismus s bezprostředním napojením na místní dopravní systém včetně městské hromadné dopravy. Je pravděpodobné, že se dům stane jasně definovaným organismem města a je možné jej chápat jako městotvorný prvek na rozhraní vnitřního města a periferie.

Zdroj: www.cka.cz

Československá obchodní banka, České Budějovice — Česká komora Architektů

Ještě v devadesátém roce byla mezi lidmi hektická nálada. Tehdy jsme vyhráli poměrně malou nenáročnou soutěž na rekonstrukci místní pobočky ČSOB, naši první větší příležitost dělat „velký dění“. Nadšení plus pozitivní nálada, natěšení na zítra, úplně jsme se třepali, jak parní kotel pod tlakem. Tehdy také vzniklo motto: „Když o penězích, tak zvesela!“. V kritických kontextech je banka popisována jako dekonstruktivismus nebo i high–tech. Ani jedno, ani druhé. Přetlak, radost ze života a to vše expresivně přeneseno do hmoty. Nic „vymyšleného“, nic opsaného, prostý přepis nálady a k jeho dosažení jsou použity prostředky, které jsou běžně k mání. Je to hra hmot, tvarů a prostorů, které se vzájemně prolínají, proskakují a všechno je to doprovázené slepým barevným komentářem. Urbanisticky je budova umístěna téměř v centru města, avšak s perfektním přístupem pro automobily z městského okruhu do podzemních traktů, pod zahrady. Pro chodce je na hlavní třídě ve směru nádraží - náměstí. Doslova na tepně města. Principiálně se jedná o transformaci hmoty. Masa mohutného zdiva, téměř pravidelného půdorysu, přechází do železobetonového skeletu. Jeho konstrukce je posléze naprosto rozvolněná a dům končí skleněnou stěnou, která se zavlní, zavěšená na konstrukcích skeletu, jako záclona v záchvěvu větru. Žádná rekonstrukce, ale transformace. Některé pojetí detailů je natolik primitivní, že se k němu neustále vrací oči. Technologická zázemí spíše reflektují svou normalitou na přirozenost věcí. Nejsou zde navrhovány technologické procesy, které vyžadují obrovskou disciplínu a vysoké náklady. Vše je spíš přirozené a jednoduché.K bance se váže i krásná spolupráce s cigánem Paly Paštikou. Dodnes obdivuji jeho houževnatost v xenofobní společnosti, jakou jsme, a budu obdivovat jeho náramný výtvarný talent. Požádali jsme ho o výtvarnou spolupráci, řešení barevnosti celého objektu. Měl k dispozici základní koncept, ze kterého odvinul úžasné barevné, dynamické řešení celé budovy. Včetně dvou obrazů cigánské svatby, která je dnes bohužel zamalována a kočky, která dodnes existuje v posledním podlaží u zasedací místnosti. Jiří Střítecký, 1996 a 2004

Zdroj: www.cka.cz

Stará Celnice, Praha — Česká komora Architektů

Budova Staré Celnice je výsledkem soutěže. Principiálním prvkem architektury je urbanistická koncepce, která zachovává základní atributy tkáně města - dvorana, veduta, strukturování materiálu. Vztah novostavby a původního objektu je dialogem generačního rozdílu. Vzájemné oddělení hmot popisuje jejich historickou vzdálenost. Propojování hmot je předáváním genetických informací původního těla a novotvaru. Jak jsou si budovy historicky vzdálené, tak jsou si blízké. V samotném principu, jak byly a budou užívány člověkem. U staré stavby je to v celku jasné, pohodu prostředí zajišťovaly klasické materiály. U nové stavby se jedná o vysoce sofistikovaná zařízení. Snad tyto nové technologie ve své inženýrské dokonalosti budou stejně dobré, jako byla matka příroda ve svých produktech. Podstatně "vymyšlenější" stavba než naše předchozí realizace (Československá obchodní banka v Českých Budějovicích). Protože jsme se opět nechali zlákat noblesou, poezií transparence, vrstvením prostorů, hrou světel a barev, tak jsme si to dostatečně zkomplikovali. Šlo především o jižní fasádu - na první pohled samoúčelnou krásu? Není to tak zcela pravda, protože v tomto případě naplno funguje "účel světí prostředky". Požadavek zastínění této strany je monumentalizován a použit jako velmi výrazný architektonický prvek. Až manýristická bohatost architektonické formy bezprostředně spojená s diktátem utilitarity stavební fyziky.

Zdroj: www.cka.cz

Administrativní centrum Factory Office Center, Praha — Česká komora Architektů

Administrativní budova v areálu bývalé Radlické mlékárny na rohu dříve nedokončeného bloku, která svým tvarem i nárožní polohou doplňuje klasickou smíchovskou zástavbu. Hmota domu graduje směrem k nároží. Parter je krytý vykonzolovaným druhým až pátým podlažím. Šesté a sedmé jsou od ulice uskočena a opticky tak budovu zmenšují. Výrazným vizuálním prvkem je protisluneční zastínění nejvyšších pater stínícími membránami, které dům halí jako opar blankytných dračích křídel a výrazně jej odlehčují. Na nároží je v přízemí domu zakomponován upravený vstup do metra, jehož poloha se nezměnila. V podzemí jsou garáže, na uvolněná parkovacích stání byla osázena zeleň. Došlo k propojení života areálu a jeho okolí, vytvoření pěšího bulváru s alejí stromů, byl také upraven nový prostor pro přestupní uzel autobusu, metra, vlaku a tramvaje. Vzniknul dům pro město, městský dům s živým parterem, podzemním parkingem a kancelářemi s výhledem na Pražský hrad, Vltavu i Vyšehrad. Dům má dva typy fasád – první má dynamicky rozmístěná okna různých velikostí v klasické omítané fasádě a druhá je jednoduchá "klasická" fasáda plných parapetů a pásových oken s akcentem barevných skel.

Zdroj: www.cka.cz

Mateřská škola Dobříň — Česká komora Architektů

Pozemek, který si pro stavbu mateřské školky pro 30 dětí obec Dobříň (okres Litoměřice) vybrala, je jeden z nejkrásnějších v místě. Jedná se o proluku přímo na historické návsi, s výhledem na řeku a odpovídající plochou pro zahradu. Základní vizí stavby bylo její zasazení do okolí v symbióze s krajinou i vesnicí. Historickému kontextu zdejší lidové architektury byla zcela podrobena tvarová koncepce. Barevné i materiálové řešení vychází z vjemu ducha místa, což se podepisuje na stavbě její „zemitostí“. Abstraktně stavba vychází z klasického vesnického domku se sedlovou střechou. Rustikální prvky jsou uplatněny i na fasádě, jež je obohacena o figurální motivy sochařské výzdoby odkazující na zdobnost tradiční architektury spojené s daným územím. Autorem je sochař a výtvarník Jiří Vorel, který má k lokalitě osobní vztah. Mateřská škola v Dobříni je návratem do světa pohádek, do světa dětí. Respektuje jejich vize a přání, má připomínat „chaloupku“, která přes svůj rozpadající se vzhled poskytuje harmonii, teplo a možnost pořádně se vyřádit. Prostorový koncept vnitřního uspořádání v maximální míře pracuje s otevřeností a vymezuje se vůči sterilitě mateřských školek obvyklé v českém prostředí. Dítě může počmárat stěnu a není za to potrestáno. Stává se pánem prostoru, který může svobodně přetvářet. Nejsou žádná pravidla, jak s ním nakládat, pouze rámec, jehož atmosféru si vytvoří uživatelé. V rámci tohoto chápání se školka bude neustále vyvíjet a přetvářet. Mateřská školka je obklopena zahradou s ovocnými stromy a umístěna rovnoběžně s východní hranicí pozemku. Jedná se o jednopatrový objekt obdélníkového půdorysu. Střecha je výrazným architektonickým a identifikačním prvkem. Od severu je klasická sedlová se sklonem 35°, směrem k jihu hřeben pozvolna klesá a plynule se přibližuje k jedné stěně budovy. Krov střechy je dřevěný, konstrukční uspořádání reaguje na rozpon. Zhruba 8 m od severního štítu je skokovitě změněn sklon a vzniká otvor pro okno, které bazilikálně osvětluje pobytový prostor dětí jižním světlem. Tam, kde to je možné, je vnitřní prostor otevřen pod krov. Nad zbylými plochami je půdní prostor uzavřen. V prostoru krovu je plánovaná vestavba pro spaní (cca 25 míst) s houpačkou a klouzačkou, která bude zároveň sloužit jako únikový východ. Stavba vyhovuje podmínkám stavění v zátopové oblasti. Tato koncepce se promítla jak do technického řešení a volby materiálů, tak do interiérové koncepce. Objekt je založen na základových pasech a patkách z prostého betonu. Svislé obvodové a vnitřní nosné konstrukce jsou z keramických bloků, aby odolaly případnému zaplavení. Vnitřní nenosné svislé konstrukce jsou vyzděné z keramických příčkovek. Otvory ve svislých konstrukcích jsou voleny tak, aby zaplavení vodou buď odolaly, nebo aby je naopak bylo možné snadno vyměnit za nové. Střešní krytina je z hliníkového plechu v barvě mědi.

Zdroj: www.cka.cz

Pavilon základní školy Líbeznice — Česká komora Architektů

Základní škola pro 240 dětí v 8 kmenových třídách, které po vyučování zároveň fungují jako třídy školní družiny. Jídelna umožní po jednoduché a rychlé přestavbě produkci představení základní umělecké školy, či filmovou projekci s přednáškou. To vše na 1000 m2 užitné plochy. Objekt je dispozičně řešen jako mezikruží s excentricky umístěným kruhovým atriem, kolem kterého obíhá víceúčelový prostor foyer integrující funkce obslužné komunikace, šaten žáků a společných setkávacích prostor. Z foyer jsou přístupny všechny třídy, hygienická zázemí, sborovna i jídelna/aula. Stavba je koncipována jako objekt stavebně „těžký“ s akumulační hmotou železobetonových konstrukcí. Zdroj chladu a tepla je geotermální energocentrála umožňující maximální využití bezkompresorového přirozeného chlazení ze soustavy 6 zemních vrtů. Distribuci tepla či chladu zajišťuje termoaktivní železobetonová nosná konstrukce stropu (systém BKT). Veškeré prostory jsou vzduchotechnicky větrány s rekuperací tepla a chladu prostřednictvím 9 vzduchotechnických jednotek. To zajišťuje stabilně kvalitní prostředí pro výuku a zároveň snižuje spotřebu energií. V případě vhodných teplot venkovního prostředí je samozřejmě možné větrat přirozeně okny a dveřmi. Součástí šetrného řešení objektu je také vegetační střecha, která zadržuje dešťové vody a pozitivně reguluje teplotu a vlhkost místního mikroklimatu. Grafický design je založen na představě sluneční soustavy. Atrium představuje Slunce okolo kterého obíhá osm tříd (planet) . Každá ze tříd je zastoupena jednou planetou sluneční soustavy a charakteristickou barvou, ve které jsou vyvedeny také nápisy na dveřích, čísla skříněk, a také detaily vybavení a nábytku ve třídách. autorem grafického řešení je studio Kultivar - Zuzana Brychtová Horecká a Ondřej Šorm

Zdroj: www.cka.cz

Poradenské centrum NNO v Otevřené zahradě — Česká komora Architektů

Protáhlý objekt poradenského centra je vsazen do svahu Špilberka po spádnici, čímž na pozemku nevytváří bariéru, ale stává se vodítkem. Provází nás zahradou na protáhlé parcele šplhající vzhůru k hradu. Ve všech úrovních můžeme dům napříč prostoupit, prohlédnout, nebo se do něj ponořit přes zelenou střechu. Jižním koncem stavba vrůstá do svahu a nabízí střechu k pobytu jako čtvrté venkovní podlaží. Náplní domu je poradenské, konferenční a vzdělávací centrum. V kancelářích různých velikostí je 60 pracovních míst a konferenční sál s 50 místy v základní sestavě posluchárny. V dalších sestavách je možné ho variabilně měnit a pronajímat nezávisle na provozu kancelářské části. Stavba je realizována v pasivním energetickém standardu. Zahrada je vybavena 12 výukovými prvky, které budou sloužit při environmentální výchově, jako objekty představující živly a přírodní fenomény. Koncepci výukových prvků a zeleně vytvořila Lucie Komendová ve spolupráci s Petrem Koreckým.

Zdroj: www.cka.cz

Poradenské centrum NNO v Otevřené zahradě — Česká komora Architektů

Protáhlý objekt poradenského centra je vsazen do svahu Špilberka po spádnici, čímž na pozemku nevytváří bariéru, ale stává se vodítkem. Provází nás zahradou na protáhlé parcele šplhající vzhůru k hradu. Ve všech úrovních můžeme dům napříč prostoupit, prohlédnout, nebo se do něj ponořit přes zelenou střechu. Jižním koncem stavba vrůstá do svahu a nabízí střechu k pobytu jako čtvrté venkovní podlaží. Náplní domu je poradenské, konferenční a vzdělávací centrum. V kancelářích různých velikostí je 60 pracovních míst a konferenční sál s 50 místy v základní sestavě posluchárny. V dalších sestavách je možné ho variabilně měnit a pronajímat nezávisle na provozu kancelářské části. Stavba je realizována v pasivním energetickém standardu. Zahrada je vybavena 12 výukovými prvky, které budou sloužit při environmentální výchově, jako objekty představující živly a přírodní fenomény. Koncepci výukových prvků a zeleně vytvořila Lucie Komendová ve spolupráci s Petrem Koreckým.

Zdroj: www.cka.cz

Smuteční obřadní síň, Valašské Meziříčí, 1. CENA V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI — Česká komora Architektů

"Obřadní okrsek" je jasný prostorový celek s novou obřadní síní a se silným symbolickým významem. Rituální význam místa je zdůrazněn stoupající osou "poslední cesty". Cesta je lemována stromy a traktována - stejně jako lidský život - pravidelným rytmem překonávaných stupňů. Tato osa pokračuje až do auditoria obřadní síně. Tam, zdůrazněna převýšeným světlíkem, vrcholí katafalkem s rakví zesnulého.

Zdroj: www.cka.cz

Rekonstrukce koupaliště v Tišnově — Česká komora Architektů

I. etapa rekonstrukce areálu veřejného koupaliště

Zdroj: www.cka.cz

Česká Komora Architektů — Česká komora Architektů

Česká komora architektů je stavovská profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, která byla jako subjekt veřejného práva zřízena zákonem č. 360 / 1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Zdroj: www.cka.cz

Česká Komora Architektů — Česká komora Architektů

Česká komora architektů je stavovská profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, která byla jako subjekt veřejného práva zřízena zákonem č. 360 / 1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Zdroj: www.cka.cz

ČKA — Česká komora Architektů

Komora vznikla jako profesionální podpora nejen architektům, ale i jejich klientům a široké veřejnosti a je zřízena zákonem č. 360/1992 Sb. Jednou z jejích hlavních priorit je prosazení architektonických soutěží o návrh jako primárního nástroje k výstavbě a kultivaci veřejného prostoru.

Zdroj: www.cka.cz

Základní informace o České komoře architektů — Česká komora Architektů

Česká komora architektů je stavovská profesní organizace zřízena zákonem.

Zdroj: www.cka.cz

ČKA součástí nadnárodního projektu CEC5 — Česká komora Architektů

Cílem projektu je zlepšit energetickou účinnost veřejných budov. První setkání proběhlo v Ludwigsburgu (Německo).

Zdroj: www.cka.cz

Projekt CEC5 — Česká komora Architektů

Projekt CEC5 (Central Europe Concept 5) je zaměřen na zlepšení energetické efektivity a ekologičnosti veřejných budov.

Zdroj: www.cka.cz

Experti v projektu CEC5 — Česká komora Architektů

Na základě výběrového řízení se odborníky v projektu stali Miroslav Misař a Jiří Čech. V květnu se zúčastnili Expert meeting v Rakousku a v červnu sešli na ČKA.

Zdroj: www.cka.cz

Newsletter projektu CEC5 — Česká komora Architektů

2x do roka vychází nové informace o projektu.

Zdroj: www.cka.cz

CESBA – Evropské hodnocení udržitelnosti budov — Česká komora Architektů

Hodnocení energeticky efektivních veřejných budov a obnovitelných zdrojů, jejich předvedení veřejnosti budov a školení odborníků, to je hlavním cílem evropského projektu CEC5 běžícího v letech 2010-2014.

Zdroj: www.cka.cz

Čeští experti se podílejí na přípravě evropského certifikačního programu — Česká komora Architektů

Správný způsob aplikace udržitelných principů má za cíl nadnárodní projekt CEC5, na kterém se za Českou republiku podílí Česká komora architektů (ČKA). Jejím aktuálním úkolem je testování nové evropské metodiky hodnocení budov.

Zdroj: www.cka.cz

Projekt CEC5 na valné hromadě ACE — Česká komora Architektů

Prezentace projektu CEC5 jako součást valné hromady Evropské rady architektů (ACE).

Zdroj: www.cka.cz

Projekt CEC5 — Česká komora Architektů

Projekt CEC5 (Central Europe Concept 5) je zaměřen na zlepšení energetické efektivity a ekologičnosti veřejných budov.

Zdroj: www.cka.cz

Úřední deska ČKA — Česká komora Architektů

Úřední deska ČKA slouží pro doručení úřední korespondence - zejména oznámení s disciplinárními opatřeními. 15. den po vyvěšení je písemnost v souladu se správním řádem považována za doručenou.

Zdroj: www.cka.cz

Úřední deska ČKA — Česká komora Architektů

Úřední deska ČKA slouží pro doručení úřední korespondence - zejména oznámení s disciplinárními opatřeními. 15. den po vyvěšení je písemnost v souladu se správním řádem považována za doručenou.

Zdroj: www.cka.cz

NCARB — Česká komora Architektů

Národní rada Výborů pro registraci architektů, Washington, USA

Zdroj: www.cka.cz

Politika architektury ČKA 2013 — Česká komora Architektů

Dokument Politika architektury České komory architektů vyjadřuje postoj ČKA v oblasti politiky rozvoje stavební kultury.

Zdroj: www.cka.cz

Politika architektury ČKA 2013 — Česká komora Architektů

Dokument Politika architektury České komory architektů vyjadřuje postoj ČKA v oblasti politiky rozvoje stavební kultury.

Zdroj: www.cka.cz

Politika architektury a stavební kultury České republiky — Česká komora Architektů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za odborné spolupráce ČKA připravilo Politiku architektury a stavební kultury, kterou dne 14. ledna 2015 vláda schválila.

Zdroj: www.cka.cz

Politika architektury ČR - Národní program stavební kultury — Česká komora Architektů

Od roku 2006, kdy dokument vznikl, proběhly desítky jednání zástupců ČKA s jednotlivými ministry, senátory, poslanci a dalšími zástupci státní správy, samosprávy i ostatních organizací.

Zdroj: www.cka.cz

Evropské politiky architektury — Česká komora Architektů

Ministerstvo pro místní rozvoj přeložilo do češtiny na základě doporučení ČKA vybrané dokumenty Politik architektury některých evropských zemí. V Kanceláři ČKA jsou k dispozici v plném znění v tištěné i elektronické podobě.

Zdroj: www.cka.cz

Cesta ke schválení dokumentu Politika architektury ČR — Česká komora Architektů

Dokument Politika architektury – Národní program stavební kultury doporučil v červnu ke schválení Senát PČR a zároveň se stalo v červenci jeho naplňování vládním úkolem, když byl schválen v Koncepci státní bytové politiky do roku 2020. ČKA usiluje od roku 2007 o to, aby byl dokument schválen vládou.

Zdroj: www.cka.cz

Závěry konference EFAP pořádané ve dnech 16.-18.4.2009 v Praze — Česká komora Architektů

Hlavním cílem konference EFAP, kterou uspořádala Česká komora architektů (ČKA) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) v rámci oficiálních akcí spojených s českým předsednictvím EU, bylo upozornit veřejnost a státní správu na důležitost kvalitní architektury pro život ve společnosti a tím zdůraznit pozici architektů a jejich vliv na vznik vystavěného prostředí. Přinášíme kompletní přehled o konferenci, program, přednášky zúčastněných a závěry konference.

Zdroj: www.cka.cz

Politika architektury - článek sestaven pro časopis ASB — Česká komora Architektů

Většina evropských zemí v současné době disponuje dokumentem Politika architektury. Česká komora architektů počátkem roku 2007 sestavila podobný deklarativní dokument a má zájem na tom, aby byl schválen jako vládní usnesení. V loňském roce proto požádala o připomínkování textu všechna ministerstva, kterých se tento dokument týká, a v současné době zpracovává jejich připomínky. Zároveň připravuje v rámci předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2009 konferenci na toto téma.

Zdroj: www.cka.cz

Politika architektury ČKA 2013 — Česká komora Architektů

Dokument Politika architektury České komory architektů vyjadřuje postoj ČKA v oblasti politiky rozvoje stavební kultury.

Zdroj: www.cka.cz

Výkon činnosti odborníky z Evropské unie — Česká komora Architektů

Architekt z členského státu EU, který chce v České republice vykonávat některé vybrané činnosti ve výstavbě (zákon č. 360/1992 Sb.)je povinen podat žádost o uznání své profesní kvalifikace a zařazení do seznamu registrovaných osob vedeného Českou komorou architektů.

Zdroj: www.cka.cz

Autorizační rada — Česká komora Architektů

Autorizační rada rozhoduje na podkladě vykonaného autorizačního řízení o udělení autorizace. Jmenuje zkušební komise, stanovuje obsah zkoušek a navrhuje autorizační řád. Autorizační rada je oprávněna uznávat i zahraniční oprávnění architektů.

Zdroj: www.cka.cz

Autorizační řád ČKA — Česká komora Architektů

Autorizační řízení upravuje Autorizační řád ČKA.

Zdroj: www.cka.cz

Autorizační rada — Česká komora Architektů

Autorizační rada rozhoduje na podkladě vykonaného autorizačního řízení o udělení autorizace. Jmenuje zkušební komise, stanovuje obsah zkoušek a navrhuje autorizační řád. Autorizační rada je oprávněna uznávat i zahraniční oprávnění architektů.

Zdroj: www.cka.cz

Mendelova univerzita v Brně — Česká komora Architektů

Zahradnická fakulta v Lednici / Obor zahradní a krajinářská architektura

Zdroj: www.cka.cz

Přehlídka diplomových prací — Česká komora Architektů

Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném školním roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci.

Zdroj: www.cka.cz

Přehlídka diplomových prací — Česká komora Architektů

Česká komora architektů pravidelně každým rokem pořádá Přehlídku diplomových prací jako soutěžní přehlídku úspěšně obhájených diplomových prací absolventů vysokých škol, kteří v příslušném školním roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci.

Zdroj: www.cka.cz

ČKA — Česká komora Architektů

Komora vznikla jako profesionální podpora nejen architektům, ale i jejich klientům a široké veřejnosti a je zřízena zákonem č. 360/1992 Sb. Jednou z jejích hlavních priorit je prosazení architektonických soutěží o návrh jako primárního nástroje k výstavbě a kultivaci veřejného prostoru.

Zdroj: www.cka.cz

Právní předpisy — Česká komora Architektů

Účinná znění právních předpisů významných pro výkon povolání autorizovaných architektů.

Zdroj: www.cka.cz

Pro architekty — Česká komora Architektů

Rozhodujte společně s námi o podobě Komory a mějte informace z jednání s vládou, kraji, obcemi, či zadavateli.

Zdroj: www.cka.cz

Standardy výkonů a dokumentace — Česká komora Architektů

Standardní výkony, obvyklý rozsah a jednotlivé etapy výkonu profese architekta.

Zdroj: www.cka.cz

Výše odměny za návrh interiéru — Česká komora Architektů

Ráda bych se informovala na výši odměny pro architekta – jednalo by se o vypracování návrhu interiéru a pomoc při jeho realizaci.

Zdroj: www.cka.cz