Linka 199

VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74/461,3–465,74 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích | Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v souladu s § 20 odst. 4 a s článkem II., bod 9 přechodných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), provedl přezkoumání, zda nadále trvají důvody omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74/461,3–465,74 MHz a omezení počtu práv k využívání uvedených rádiových kmitočtů je třeba i nadále zachovat. Na základě závěrů přezkoumání je třeba omezení počtu práv k využívání uvedených rádiových kmitočtů i nadále zachovat. Z tohoto důvodu Úřad podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích zajistil ocenění dotčeného přídělu rádiových kmitočtů soudním znalcem. Soudní znalec stanovil znaleckým posudkem cenu kmitočtového přídělu výše uvedeného kmitočtového úseku pro službu CDMA na období sedmi let (2011–2018) na 22 874 394 Kč. Po provedení konzultace podle § 130 zákona, která zahrne výsledky přezkumu a ocenění přídělu, hodlá Úřad držitele dosavadního přídělu v tomto kmitočtovém pásmu vyzvat k podání žádosti o udělení nového přídělu na dobu sedmi let od ukončení platnosti dosavadního přídělu, tj. do 7. 2. 2018. O žádosti Úřad rozhodne bez výběrového řízení podle § 21 zákona. Cena přídělu bude stanovena v souladu s provedeným oceněním. Připomínky k záměru lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy. čj. ČTÚ-13 794/2012-613/IV. vyř. odbor správy kmitočtového spektra

Zdroj: www.ctu.cz


Příbuzné články:

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru Českého telekomunikačního úřadu udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 880–915 / 925–960 MHz a 1710–1785 / 1805–1880 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích | Český telekomunikační úř

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), provedl přezkoumání, zda nadále trvají důvody omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech 880−;915 / 925−;960 MHz a 1710−;1785 / 1805−;1880 MHz a zda je třeba i nadále toto omezení zachovat. Úřad na základě závěrů přezkoumání dospěl k závěru, že je třeba omezení počtu práv k využívání uvedených rádiových kmitočtů i nadále zachovat. Jak Úřad rovněž uvedl v závěrech přezkoumání, identifikoval potřebu stanovit dobu platnosti nového přídělu rádiových kmitočtů (dále jen „přídělu“) tak, aby postupně došlo k sjednocení doby platnosti přídělů u všech jejich držitelů v těchto pásmech. Z tohoto důvodu Úřad podle § 20 odst. 5 zákona zajistil ocenění přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích [MHz]: 880,1–881,9/925,1–926,9; 885,5–886,9/930,5–931,9; 897,1–899,9/942,1–944,9; 902,1–904,1/ /947,1–949,1; 906,1–909,3/951,1–954,3; 911,7–912,9/956,7–957,9; 1711,3–1721,9/1806,3–1816,9; 1723,9–1727,3/1818,9–1822,3 soudním znalcem, a to pro jeho udělení na dobu 9 let od data ukončení stávajícího přídělu rádiových kmitočtů (7. 2. 2016), tj. do roku 2025. Soudní znalec stanovil pro tento případ znaleckým posudkem cenu přídělu ve výše uvedených kmitočtových úsecích na 325 mil. Kč. Po provedení konzultace podle § 130 zákona, která zahrne výsledky přezkumu a ocenění přídělu, hodlá Úřad držitele dosavadního přídělu v těchto kmitočtových pásmech vyzvat k podání žádosti o udělení nového přídělu na dobu 9 let od ukončení platnosti dosavadního přídělu, tj. do 7. 2. 2025. O žádosti Úřad rozhodne bez výběrového řízení podle § 21 zákona. Cena přídělu bude stanovena v souladu s provedeným oceněním. Připomínky k záměru lze uplatnit v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy. 20.5.2015 V zájmu poskytnutí dodatečných informací zájemcům o uplatnění připomínek k záměru udělit příděl rádiových kmitočtů zveřejňuje Úřad ucelenou verzi posudku včetně jeho příloh. V souvislosti s tím prodlužuje lhůtu pro uplatnění připomínek do 20. června 2015. čj. ČTÚ-24 560/2014-613/V. vyř. odbor správy kmitočtového spektra

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně Přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74/461,3–465,74 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s. | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel žádost společnosti O2 Czech Republic a.s.  o změnu přídělu rádiových kmitočtů v kmitočtovém pásmu 451,3–455,74/461,3–465,74 MHz vydaného dne 3. prosince 2012 pod čj. ČTÚ‑13 794/2012‑613/VII. vyř. (dále jen „Příděl“).

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů pro zajištění veřejné mobilní elektronických komunikací a přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně Přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz společnosti Vodafone Czech Republic a.s. | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s. o změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, vydaného dne 21. 2. 2014 pod čj. ČTÚ 77 777/2013-613/XLI. vyř. (dále jen „Příděl“). Příděl stanovuje jeho držiteli kromě dalších povinností i podmínku pro pokrytí území a obyvatelstva, na základě které je povinen do 30 měsíců ode dne nabytí právní moci Přídělu pokrýt alespoň 30 ze 32 okresů stanovených v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Držitel Přídělu si přitom může do plnění povinností pokrytí započítávat i služby poskytované na veřejné komunikační síti s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 2100 MHz, pokud tyto služby umožňují zákazníkům vysokorychlostní připojení s požadovanou minimální rychlostí 2 Mbit/s (download). Vzhledem k tomu, že v době po ukončení výběrového řízení, na základě kterého byl udělen Příděl, došlo k podstatné technologické inovaci a s tím související změně využití kmitočtů v kmitočtovém pásmu 900 MHz, je dle společnosti Vodafone Czech Republic a.s. pro zajištění souladu a naplnění harmonizačních záměrů Evropské unie a potřeby zajištění hospodářské soutěže nezbytné provést změnu Přídělu. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. proto požaduje změnu Přídělu spočívající v umožnění započítat do plnění výše uvedené povinnosti pokrytí služby poskytované na veřejné komunikační síti s využitím rádiových kmitočtů nejen v pásmu 2100 MHz, ale i v jakémkoliv dalším pásmu pohyblivé služby. V souladu s § 22a odst. 1 a § 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Úřad před vydáním rozhodnutí předsedy Rady Úřadu v dané věci veřejnou konzultaci. Připomínky lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění. 30.7.2015 V zájmu zajištění dostatečného prostoru pro uplatnění připomínek všech dotčených subjektů byla lhůta pro uplatnění připomínek prodloužena do 6. srpna 2015. čj. ČTÚ-42 099/2015-613 odbor správy kmitočtového spektra

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz společnosti Vodafone Czech Republic a.s. | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel žádost společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „společnost Vodafone“) o změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz vydaného dne 5. září 2016 pod čj. ČTÚ‑1/2016-613/XXVIII. vyř. (dále jen „Příděl“).

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k žádosti o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz společnosti O2 Czech Republic a.s. | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel žádost společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen „společnost O2“) o změnu přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz vydaného dne 5. září 2016 pod čj. ČTÚ‑1/2016-613/XXVI. vyř. (dále jen „Příděl“).

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k výsledkům průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zahajuje veřejnou konzultaci výsledků průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu (dále jen „Průzkum“), který provedl ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k výsledkům průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu (2. kolo veřejné konzultace) | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zahajuje druhé kolo veřejné konzultace výsledků průzkumu penetrace infrastruktury pro poskytování služeb vysokorychlostního přístupu k internetu (dále jen „Průzkum“), který provedl ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“). První kolo veřejné konzultace bylo zahájeno dne 5. prosince 2013 za účelem transparentního informování veřejnosti o získaných datech z Průzkumu, ověření správnosti předkládaných dat, jejich doplnění a získání zpětné vazby k metodice interpretace získaných dat.

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k upravenému návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz | Český telekomunikační úřad

  Vláda České republiky dne 26. října 2015 projednala a schválila změnu nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů. S platností od 1. listopadu 2015 dochází ke změně způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů pozemní pohyblivé služby v pásmech nad 2200 MHz.

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k upravenému návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3,7 GHz | Český telekomunikační úřad

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k upravenému návrhu textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz | Český telekomunikační úřad

  3.11.2015 Vláda České republiky dne 26. října 2015 projednala a schválila změnu nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů. S platností od 1. listopadu 2015 dochází ke změně způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů pozemní pohyblivé služby v pásmech nad 2200 MHz.

 • Linka 199
 • VÝZVA k uplatnění připomínek k Oznámení záměru neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby: | Český telekomunikační úřad

  pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích a informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupnou pro koncové uživatele podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 39 odst. 1 a § 143 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), Oznámení záměru neuložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby: pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích a informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupnou pro koncové uživatele podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích Připomínky k Oznámení záměru lze uplatnit nejpozději do 21 dnů ode dne jeho zveřejnění. Úřad lhůtu zkrátil vzhledem k termínu platnosti dosavadního rozhodnutí. ČTÚ čj. 87 435/2008-610 odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. SP/4/XX.2011-Y, kterým se stanoví identifikační označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 62 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh opatření obecné povahy č. SP/4/XX.2011-Y, kterým se stanoví identifikační označení sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního televizního vysílání. Zákonem č. 153/2010 Sb., kterým se mění Zákon došlo ke změně v ustanovení § 62 odst. 3 Zákona. Změna ustanovení spočívala v povinnosti Úřadu nově vydávat síťové plány jako opatření obecné povahy. V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh opatření obecné povahy předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty. Připomínky k návrhu opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy. Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán vydá opatření obecné povahy. ČTÚ čj. 23 849/2011-610 odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2011-Y, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 62 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh opatření obecné povahy č. SP/3/XX.2011-Y, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí. Zákonem č. 153/2010 Sb., kterým se mění Zákon došlo ke změně v ustanovení § 62 odst. 3 Zákona. Změna ustanovení spočívala v povinnosti Úřadu nově vydávat síťové plány jako opatření obecné povahy. Úřad také přistoupil k úpravám v příloze 11 dosavadního síťového plánu č. SP/3/9/2005, síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí, ve znění pozdějších změn tak, aby odpovídala stávajícímu reálnému stavu. Z těchto důvodů Úřad zpracoval návrh tohoto opatření obecné povahy. V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh opatření obecné povahy předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty. Připomínky k návrhu opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy. Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán vydá opatření obecné povahy. ČTÚ čj. 23 848/2011-610 odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. SP/2/XX.2011-Y, kterým se vydává síťový plán přenosových parametrů veřejných telefonních sítí | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 62 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh opatření obecné povahy č. SP/2/XX.2011-Y, kterým se vydává síťový plán přenosových parametrů veřejných telefonních sítí. Zákonem č. 153/2010 Sb., kterým se mění Zákon, došlo ke změně v ustanovení § 62 odst. 3 Zákona. Změna ustanovení spočívala v povinnosti Úřadu nově vydávat síťové plány jako opatření obecné povahy. Z těchto důvodů Úřad zpracoval návrh tohoto opatření obecné povahy. V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh opatření obecné povahy předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty. Připomínky k návrhu opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy. Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán vydá opatření obecné povahy. ČTÚ čj. 26 372/2011-610 odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. SP/1/XX.2011-Y, kterým se vydává síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na propojování okruhů | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 62 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh opatření obecné povahy č. SP/1/XX.2011-Y, kterým se vydává síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na propojování okruhů. Zákonem č. 153/2010 Sb., kterým se mění Zákon došlo ke změně v ustanovení § 62 odst. 3 Zákona. Změna ustanovení spočívala v povinnosti Úřadu nově vydávat síťové plány jako opatření obecné povahy. Z těchto důvodů Úřad zpracoval návrh tohoto opatření obecné povahy. V souladu s § 130 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích se návrh opatření obecné povahy předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty. Připomínky k návrhu opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy. Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán vydá opatření obecné povahy. ČTÚ čj. 26 472/2011-610 odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. OOP/8/XX.2011-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení | Český telekomunika

  Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 85 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh opatření obecné povahy č. OOP/8/XX.2011-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení. Toto opatření obecné povahy stanoví náležitosti referenční nabídky zpřístupnění účastnického vedení vydávané podnikatelským subjektem, který byl v souladu s § 51 Zákona označen jako podnik s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 4 – „Velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě“, a jemuž byla uložena povinnost podle § 51 odst. 3 písm. d) Zákona zpřístupnit účastnické vedení. V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) Zákona se návrh opatření obecné povahy předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty. Připomínky k návrhu opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy. Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán vydá opatření obecné povahy. ČTÚ čj. ČTÚ-41 828/2011-610 odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. OOP/7/XX.2011-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektron

  Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 82 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh opatření obecné povahy č. OOP/7/XX.2011-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení, ve znění pozdějších změn. Toto opatření obecné povahy vychází z principů zakotvených v Zákoně a evropské legislativě, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací. Dále toto opatření obecné povahy respektuje Doporučení Evropské komise K(2010) 6223 o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA), které stanovuje jednotný postup pro konzistentní uplatňování nápravných opatření s důrazem na sítě NGA. V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) Zákona se návrh opatření obecné povahy předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty. Připomínky k návrhu opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy. Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán vydá opatření obecné povahy. ČTÚ čj. ČTÚ-41 827/2011-610 odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. OOP/14/XX.2012-Y, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálníc

  Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 71 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh opatření obecné povahy č. OOP/14/XX.2012-Y, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách, za nichž jsou služby poskytovány, a opatřeních zajišťujících rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele, a postupy pro vyhodnocování kvality. Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 468/2011 Sb., kterým se mění Zákon. Touto novelou Zákona dochází k transpozici revidovaného znění evropského regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací do českého právního řádu, přičemž je kladen důraz na zajištění rovnocenného přístupu ke službám pro zdravotně postižené uživatele a rozšiřuje se rozsah služeb uvedených v § 54 odst. 2 Zákona na oblast veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Z tohoto důvodu Úřad přistoupil k vydání nového opatření s cílem vytváření předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu. Úřad přitom vzal v úvahu i vývoj v oblasti nabídky služeb elektronických komunikací a měnící se strukturu požadovaných informací. V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) Zákona se návrh opatření obecné povahy předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty. Připomínky k návrhu opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy. Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán vydá opatření obecné povahy. čj. ČTÚ-44 567/2012-610 odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2012-Y, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telef

  Český telekomunikační úřad zpracoval k provedení § 34 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), návrh opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2012-Y, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel. Český telekomunikační úřad v souvislosti s nabytím účinnosti novely Zákona a na základě diskusí s odbornou veřejností vypracoval návrh nového znění opatření obecné povahy. Tento návrh byl zpracován se zřetelem na účel regulace v oblasti elektronických komunikacích tak, jak je vymezen v § 4 Zákona, tedy zejména k vytváření předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu. V souladu s § 130 odst. 1 písm. a) Zákona se návrh opatření obecné povahy předkládá ke konzultaci s dotčenými subjekty. Připomínky k návrhu opatření obecné povahy lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy. Po ukončení veřejné konzultace budou vypořádány připomínky a správní orgán vydá opatření obecné povahy. čj. ČTÚ-187 606/2012-610 odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru ČTÚ udělit příděl rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74 / 461,3–465,74 MHz podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) v souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), provedl přezkoumání, zda nadále trvají důvody omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v kmitočtovém úseku 451,3–455,74 / 461,3–465,74 MHz (dále jen „Přezkoumání“), a zda je třeba i nadále toto omezení zachovat.

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: | Český telekomunikační úřad

  doplňkové služby, podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), ke službám připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě, kterými jsou: postupné splácení ceny za zřízení připojení k veřejné telefonní síti pro spotřebitele, bezplatné selektivní zamezení odchozích volání pro účastníka a bezplatné položkové vyúčtování ceny pro spotřebitele Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 39 odst. 1 Zákona záměr neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu doplňkové služby, podle § 38 odst. 2 písm. g) Zákona, ke službám připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě. Připomínky k záměru lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy. ČTÚ čj. 28 395/2009-610 odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 12 521, 12 555 | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 12 521, 12 555. Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 21 235/2009-610 odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 013 013, 800 212 212, 800 234 234, 800 288 288, 800 312 312, 800 323 232, 800 363 636, 800 373 373, 800 443 443, 800 456 456, 800 556 556, 800 565 656

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo  1. 800 013 013 11. 800 556 556 21. 800 741 741  2. 800 212 212 12. 800 565 656 22. 800 821 821  3. 800 234 234 13. 800 567 567 23. 800 838 383  4. 800 288 288 14. 800 605 605 24. 800 877 877  5. 800 312 312 15. 800 621 621 25. 800 898 898  6. 800 323 232 16. 800 622 622 26. 800 901 901  7. 800 363 636 17. 800 654 654 27. 800 963 963  8. 800 373 373 18. 800 663 663 28. 800 987 987  9. 800 443 443 19. 800 676 767 29. 800 998 998 10. 800 456 456 20. 800 693 693 Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 55 389/2010-610 odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 040 008, 800 080 008, 800 414 008, 800 494 949, 800 515 151, 800 717 008, 800 787 008, 800 808 008 | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo  1. 800 040 008  4. 800 494 949  7. 800 787 008  2. 800 080 008  5. 800 515 151  8. 800 808 008  3. 800 414 008  6. 800 717 008 Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 6 421/2010-610 odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 048 048, 800 084 084, 800 480 480, 800 804 804 | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 048 048, 800 084 084, 800 480 480, 800 804 804. Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 93 625/2009-610 odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 070 070, 800 111 333, 800 333 000 | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 070 070, 800 111 333, 800 333 000. Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 12 357/2009-610 odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 111 555, 800 403 403, 800 406 406, 800 408 408 a 800 409 409 | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 111 555, 800 403 403, 800 406 406, 800 408 408 a 800 409 409. Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání předmětných čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 87 028/2008-610 odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 128 128, 800 307 307 | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 128 128, 800 307 307. Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 18 501/2009-610 odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 205 205, 800 213 213 | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 205 205, 800 213 213. Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 104 071/2009-610 odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 234 567, 800 345 678, 800 765 432, 800 876 543 | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 234 567, 800 345 678, 800 765 432, 800 876 543. Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 41 093/2010-610 odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

 • Linka 199
 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 281 281, 800 308 308, 800 535 535, 800 540 540, 800 757 575 | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 281 281, 800 308 308, 800 535 535, 800 540 540, 800 757 575. Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 47 653/2010-610 odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 420 420, 800 426 426, 800 428 428, 800 922 922, 800 933 933 | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 420 420, 800 426 426, 800 428 428, 800 922 922, 800 933 933. Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 39 492/2009-610 odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 431 431, 800 437 437, 800 966 966, 800 433 433, 800 439 439 800 977 977, 800 435 435, 800 955 955 a 800 988 988 | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 431 431, 800 437 437, 800 966 966, 800 433 433, 800 439 439, 800 977 977, 800 435 435, 800 955 955 a 800 988 988. Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 78 616/2009-610 odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 505 050, 800 656 656, 800 400 400, 800 404 040, 800 411 411, 800 414 141, 800 414 414, 800 424 242, 800 432 432, 800 444 666, 800 454 545, 800 456 789

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 505 050, 800 656 656, 800 400 400, 800 404 040, 800 411 411, 800 414 141, 800 414 414, 800 424 242, 800 432 432, 800 444 666, 800 454 545, 800 456 789, 800 666 666, 800 197 197, 800 111 555, 800 403 403, 800 408 408, 800 409 409, 800 406 406, 800 848 848, 800 420 420, 800 426 426, 800 428 428, 800 922 922, 800 933 933, 800 431 431, 800 433 433, 800 435 435, 800 437 437, 800 439 439, 800 955 955, 800 966 966, 800 977 977, 800 988 988. Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 94 366/2009-610 odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 521 521, 800 525 252 | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 521 521, 800 525 252. Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání předmětných čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 87 854/2008-610 odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 746 746 | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísla zvláštní ekonomické hodnoty 800 746 746. Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedeného čísla, která je číslem zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedeného čísla zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 107 171/2008-610 odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 929 929, 800 949 949, 800 959 959, 800 979 979, 800 989 989 | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 800 929 929, 800 949 949, 800 959 959, 800 979 979, 800 989 989. Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 107 689/2009-610 odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 822 500 500 | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 822 500 500. Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 8 303/2009-610 odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací

 • VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty 828 088 088, 828 808 080, 828 808 808, 828 848 848, 828 880 880, 828 884 884, 828 888 000, 828 888 444, 828 888 888 | Český telekomunikační úřad

  Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) oznamuje, k provedení § 31 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), záměr udělit oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo Poř. číslo Číslo 1. 828 088 088 4. 828 848 848 7. 828 888 000 2. 828 808 080 5. 828 880 880 8. 828 888 444 3. 828 808 808 6. 828 884 884 9. 828 888 888 Úřad obdržel žádost o udělení oprávnění k využívání uvedených čísel, která jsou čísly zvláštní ekonomické hodnoty ve smyslu § 31 odst. 1 zákona a § 7 vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle § 31 odst. 1 zákona je Úřad oprávněn, po konzultaci s dotčenými subjekty podle § 130 a 131 zákona, rozhodnout, že udělení oprávnění k využívání čísel zvláštní ekonomické hodnoty se uskuteční prostřednictvím výběrového řízení. O dalším postupu při udělení oprávnění k využívání uvedených čísel zvláštní ekonomické hodnoty rozhodne Úřad na základě výsledku veřejné konzultace tohoto záměru. Připomínky k záměru lze uplatnit do 10 dnů ode dne uveřejnění této výzvy. Lhůta byla v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona zkrácena s ohledem na dodržení lhůty stanovené v § 30 odst. 5 zákona pro rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. ČTÚ čj. 93 626/2009-610 odbor regulace sítí a služeb elektronických komunikací